Uudistuksia Targetor Prohon uuden päivityksen myötä

Kehitystiimimme tuo Targetor Prohon uusia mielenkiintoisia ja arkea helpottavia toiminnallisuuksia uuden päivityksen myötä. Päivityksen myötä niin strategian visualisointiin kuin toimenpiteiden seurantaan tulee uutta imua ja syvyyttä.

1. Toimenpiteiden tilat – erilaiset statusryhmät eri käyttötarkoituksiin

Asiakkaidemme pyynnöstä loimme Targetor Prohon mahdollisuuden luoda useita eri statusryhmittelyjä toimenpiteille, jotka voi liittä haluamiinsa seurantakortteihin. Esimerkiksi tiettyjen korttien toimenpiteille voi asettaa tilaksi toteutuu–ei toteudu, ja toisille valmis–myöhässä. Samat statusryhmittelyt saa valittua strategiakartassa, valmiusasteessa ja organisaatiossa, jolloin vain ne toimenpiteet näytetään, jotka liittyvät valittuun statusryhmään. Tämä uusi toiminnallisuus mahdollistaa esimerkiksi eri projekteihin tai erilaisiin raportointitarpeisiin liittyvien seurantakorttien luomisen ja tilanteeseen sopivan seurannan.

2. Ajanjaksot nyt myös strategiakarttaan

Jotta strategian eläminen ja seuraaminen arjessa helpottuisi, toimme strategiakarttaan lisätoiminnallisuutena ajanjaksot. Tämä tarkoittaa, että tavoitteille voi asettaa voimassaoloaikoja ja strategiakartta näyttää ne tavoitteet, jotka ovat voimassa valitulla ajanjaksolla. Näin tavoiteasetantaa voi jo valmiiksi suunnitella tulevaisuuteen ja tarkastella menneiden tavoitteiden toteutumista ja onnistumista. Sama ajanjaksoittainen tarkastelu on tuotu myös valmiusasteeseen. Mikäli tarvitsette apua ajanjaksojen ja kestojen asettamisesta tavoitteille, asiakaspalvelumme auttaa teitä mielellään. Asiakaspalvelumme saatte kiinni suoraan Targetor Prosta klikkaamalla oikean alalaidan Apua-nappia, laittamalla viestiä osoitteeseen support@targetor.com tai soittamalla numeroon +358 75 325 2105.

3. Strategiakarttaan statuspalkki

Valmiusasteesta tuttu statuspalkki on nyt tuotu myös strategiakarttaan. Tämä helpottaa tavoitteiden tilojen seuraamista. Palkkia voi myös klikata haluamastaan kohdasta, jolloin kyseisestä statuksesta ja tavoitteeseen liitetyistä toimenpiteistä saa lisäinformaatiota.

4. Seurantakortteihin vastuuhenkilöt voi valita käyttäjälistasta

Halusimme nopeuttaa ja selkeyttää vastuuhenkilöiden lisäämistä seurantakortteihin. Seurantakortteihin toimeenpanopuolelle voi nyt valita vastuuhenkilötsarakkeeseen vastuuhenkilön käyttäjälistasta. Vastuuhenkilön voi etsiä listasta kirjoittamalla osan nimestä. Sarakkeessa ei näy enää vastuuhenkilön sähköpostiosoitetta vaan ainoastaan nimi. Järjestelmä osaa kuitenkin edelleen lähettää tarvittaessa viestiä vastuuhenkilön sähköpostiosoitteeseen.

5. Oma strategiamateriaali ovi toimenpiteiden maailmaan

Strategia-osiossa voi nyt omien strategiavisualisointien päälle lisätä aktiivialueita, joista linkki vie haluttuun paikkaan verkossa. Nämä paikat voivat olla esimerkiksi jokin tietty näkymä, strategiakartan haluttu kohta tai valmiusaste Targetor Prossa, mutta myös jokin toinen nettisivu tai jopa tiedosto. Tällä tavalla haluamme tarjota Targetor Pron käyttäjille uuden tavan syventyä ja porautua organisaation strategiaan ja mahdollistaa pikaväylän tärkeisiin tietoihin.

6. Muita pieniä uudistuksia

  • Notifikaatioissa näkyy nyt tapahtuma-aika. Näin muutosten ajoittaminen helpottuu.
  • Yhteisten näkymien luomista on helpotettu niin, että pääkäyttäjät voivat nyt näkymää tallentaessaan lisätä suoraan oikeudet eri ryhmille.
  • Jos vain näkymään on tehty muutoksia, ei ohjelma enää kysy vahvistusta sivulta poistuttaessa. Jos korttien sisältöihin on tehty muutoksia, ja yritetään poistua tallentamatta, järjestelmä varmistaa sivulta poistumisen kuten ennenkin. Jos Toimeenpano-sivun sisällä liikutaan korttimuutosten jälkeen, antaa ohjelma mahdollisuuden tallentaa kaikki muutokset yhdellä kertaa.
  • Mikäli sinulla ei ole tallentamattomia muutoksia näkymässäsi, näkymän tallennus -näppäin on harmaa eikä sitä voi painaa.

Tiimimme jatkaa kehitystyötä

Otamme kiitollisina vastaan kaikenlaisia ideoita ja käyttökokemuksia tuotekehityksemme tueksi kaikkia mahdollisia kanavia myöten (Facebook, sähköposti, puhelin, järjestelmästä lähetetyt viestit, postikortit). Saamme asiakkailtamme jatkuvasti erittäin hyviä kehitysideoita tuotteen parantamiseksi ja monet niistä on otettu mukaan tuotantoon. Tämänkin päivityksen kaikki muutokset ovat lähtöisin asiakkailtamme. Iso kiitos kaikille innostavista ideointihetkistä!

Smart governance osallistaa kansalaiset uusin keinoin

Poliittinen osallistuminen on muuttunut ja tulee muuttumaan tulevina vuosina. Valitettavasti kansalaisten luottamus demokraattisiin instituutioihin on heikentynyt, ja omaan lähipiiriin vaikuttaminen tehdään muutoin kuin poliittisin keinoin. Erilaiset liikkeet ovat nostaneet päätään ihmisten kokiessa asioiden muuttamisen poliittisin keinoin vaikeaksi ellei jopa mahdottomaksi. Kiinnostus luottamustehtävien hoitoa kohtaan on laskenut.

Samanaikaisesti läpinäkyvyyden vaatimus on nostanut päätään. Tutkimusten mukaan kansalaiset haluaisivat erilaista vuorovaikutusta päätöksenteon tueksi. Osallistumismahdollisuuksien edellytys on riittävä tieto eli se, että kunta tiedottaa valmistelusta ja päätöksistä kaikenikäisille ymmärrettävästi.

Miten smart governance eli älykäs hallinto voi auttaa kuntia osallistamaan asukkaitaan yhteisiin päätöksiin? Älykkäässä hallinnossa käytetään teknologiaa tukemaan ja helpottamaan parempaa suunnittelua ja päätöksentekoa. Sen päämääränä on parantaa demokraattisia prosesseja, tarjota uusin tavoin kansalaisille mahdollisuuksia osallistua keskusteluun ja tuoda tietoa mielenkiintoisessa muodossa keskustelun tueksi.

Smart governance osallistaa kaikki yhdessä uudenlaiseen kansalaisinnovointiin ja parhaimmillaan tarjoaa suoran kanavan asukkaille kertoa alueidensa kuulumisia, ongelmia ja ehdottaa päättäjille ratkaisuehdotuksia. Se myös antaa luottamushenkilöille ja työntekijöille kanavan tuoda päätöksiä ja niiden vaikutuksia esille, avata uudenlaisia ikkunoita yhteisiin asioihin ja osoittaa, että osallistumisella on väliä.

Targetorin palvelut mahdollistavat älykkään hallinnon ja uudenlaisten informaatio- ja keskustelukanavien avaamisen niin kansalaisille kuin päätöksentekijöille. Keskustelemme mielellämme lisää smart governancen mahdollisuuksista kanssasi.

Uusi kuntalaki nostaa kuntastrategian merkitystä

Esityksessä uudeksi kuntalaiksi ehdotetaan, että jokaisessa kunnassa tulee hyväksyä kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia olisi valtuuston keskeisin väline kunnan pitkäjänteisessä johtamisessa. Lakimuutoksella halutaan lisätä ennakoivaa otetta toimintaan ja parantaa laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Tavoitteena on myös vähentää sektorikohtaisten suunnitelmien tarvetta.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle todetaan, että kuntastrategian tulisi perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa määriteltäisiin myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Olemme Targetor Pron uudistuksia suunnitellessamme ottaneet huomioon uuden kuntalain vaatimukset. Jo nyt Targetor Pro on erinomainen strategisten tavoitteiden seurannan työkalu, mutta tulemme panostamaan sekä arviointi- ja suunnittelutyökalujen kehittämiseen että jatkokehittämään sähköisiä raportteja, analyysejä ja taloustiedon tuomista toiminnanseurannan rinnalle.

Lähde: Hallituksen esitys kuntalaiksi

 

Sitouttaminen lisää hyvinvointia ja parantaa tulosta

Nykyään yli 70 prosenttia työntekijöistä työskentelee palvelualalla tai tietointensiivisissä töissä. Työntekijöiden vaihtuvuus ja sitoutuminen ovat merkittäviä menestyksen indikaattoreita. Työntekijöiden vaihtuvuus on kallista yrityksille, joiden työntekijöiden tehokkuus on sidottu vahvasti heidän ammattitaitoon ja hiljaiseen tietoon. Vaihtuvuutta voi pienentää onnistuneella sitouttamisella, motivoinnilla ja innostavalla työkulttuurilla.

Sitouttamisella tarkoitetaan sitä, että työntekijä ymmärtää mikä hänen roolinsa organisaatiossa on, ja että hän kokee yrityksen tavoitteet merkityksellisiksi itselleen ja näin ollen haluaa antaa aktiivisesti oman parhaan panoksensa niiden edistämiseksi.

Konkretisoitu työn tarkoitus vahvistaa koettua merkityksellisyyttä. Asetettu tavoite luo merkityksen tekemiselle ja palaute kertoo tavoitteen saavuttamisen etenemisestä. Innostunut työntekijä on tuottava ja hänen tehokkuutensa on kestävällä pohjalla. Innostus syntyy kun oma tekeminen tuntuu arvokkaalta ja se kytkeytyy itselle tärkeisiin päämääriin ja arvoihin. Oma tekeminen tuntuu merkitykselliseltä ja antoisalta/energisoivat.

Tehostaminen ilman kunnollista kommunikaatiota ja johtamista (=sitouttaminen) aiheuttaa työuupumusta, turhaa stressiä ja työpahoinvointia, minkä kustannukset liikkuvat sadoissa miljoonissa pelkästään Suomen tasolla. Tutkimukset osoittavat, että merkittäviä syitä työuupumukseen ovat päämäärän epäselvyys ja sen seurauksena tapahtuva priorisointikyvyttömyys. Myös viestintä- ja johtajuusongelmat ovat usein uupumuksen taustalla.

Tavoitteiden tuominen aktiiviseksi osaksi työn arkea auttaa työntekijöitä priorisoinnissa, tavoitteiden mukaisten päätösten tekemisessä ja sisäisen motivaation vahvistamisessa. Yhdessä esimiehen kanssa sovitut tavoitteet ja niiden pilkkominen sopiviksi työkokonaisuuksiksi ja tehtäviksi pitää organisaation koko ajan samassa linjassa sekä helpottaa kuormittavuuden arvioinnissa, jolloin vältytään tilanteilta, että työntekijät uupuvat liian suurten työtaakkojen alle.

Kun oma työ on kytketty organisaation yhteisiin tavoitteisiin, syntyy työntekijälle käsitys omasta merkityksestä ja roolista yhteisten tavoitteiden saavuttamiselle. Tämä lisää työn merkityksellisyyttä, työhyvinvointia ja sitoutumista organisaatioon.

Ohessa olevaan infografiikkaan on koottu Gallupin tekemän maailmanlaajuisen tutkimuksen keskeisiä löydöksiä koskien sitouttamista ja sen vaikutusta organisaatioihin. Suomen luvut ovat hälyyttävän alhaisia. Vain 11 prosenttia työntekijöistä on aktiivisesti sitoutuneita työnantajiinsa. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää esimiesten ja johtajien sitoutumiseen, sillä pahoinvoivat johtajat levittävät huonoa oloa myös omiin tiimeihinsä.

MyCycle taklaamaan henkilökohtaisten tavoitteiden problematiikkaa

Viimeisen vuoden aikana olemme jutelleet paljon erilaisten ihmisten kanssa. Olemme haastatelleet asiakkaitamme ja ihmisiä erilaisista organisaatioista. Kaikki jakavat saman tuskan: organisaation tavoitteet jäävät usein kaukaisiksi ja irrallisiksi omasta arkityöskentelystä. Näin ollen oman tekemisen merkityksellisyys ja suunta ovat usein hukassa ja priorisointi takkuaa.

Olemme kehittelemässä näihin ongelmiin yhdeksi mahdolliseksi ratkaisuksi tuotetta, joka kulkee työnimellä MyCycle. MyCyclessa jokainen voi linkittyä organisaation tavoitteisiin ja työstää niitä omakseen eli pureksia auki sen, mitä tavoite omassa työssä tarkoittaa ja kuinka voi itse sen edistämistä auttaa. MyCycle auttaa myös hahmottamaan omaa työtaakkaa, sen realistisuutta ja ajoittamista. Lisäksi se avaa mahdollisuuden uudenlaiseen yhteistyöhön, kun käyttäjä näkee, ketkä muut painivat samojen tavoitteiden parissa.

Nyt etsimme beta-käyttäjiä ja innostuneita edelläkävijöitä, jotka haluavat lähteä kanssamme testaamaan omien tavoitteiden kanssa uudenlaista työskentelyä ja jakamista. Mikäli ajatus sinua inspiroi, ilmoittaudu mukaan sisäpiiriin niin ilmoitamme sinulle heti kun tuote on siinä pisteessä, että voimme sen sinulle luovuttaa koekäyttöön.

Olen edelläkävijä. Tahdon beta-version itselleni testiin!

Big data: kaupunkisuunnittelun tulevaisuus?

Nykyään merkittävä osa laitteista, rakennuksista ja ihmisistä tuottaa tietoa joka on julkisesti saatavilla. Big data –ajatus perustuukin juuri sille että tietoa kertyy esimerkiksi ihmisten tweeteistä, statuspäivityksistä, ostotapahtumista tai vaikkapa julkisilla paikoilla olevien lamppujen sensoreista tai rakennusten liukuovista. Ruotsissa Linköpingin yliopisto yhteistyössä Acreo-tutkimusinstituutin kanssa on ottanut aimo harppauksia diodin kehittämisessä, jonka voi painaa muoviin ja paperiin ja jonka taajuus riittää puhelinten ja tavaroiden kommunikointiin.

Koska tieto on tarkempaa ja sitä saadaan yhä useammista laitteista, on saatavilla olevan datan määrä räjähtänyt käsiin. Nykyään tuotetaan kahdessa päivässä sama määrä dataa kuin ihmiskunnan kehittymisestä vuoteen 2003 oli tuotettu. Tämä datamäärä kasvaa tulevaisuudessa vielä lisää ns. Internet of things -ajattelun myötä, kun yhä useampi kodin tai työpaikan laite voidaan liittää verkkoon tuottamaan tietoa.

Tärkeää on siis löytää merkittävä ja itselle tarpeellinen informaatio tästä datatulvasta. Me Targetorilla haluamme olla mukana tulevaisuuden työelämän sekä hyvinvoinnin kehittämisessä ja siksi olemme erityisen kiinnostuneita, miten dataa kertyy työympäristöissä. Käytämme Targetorilla myös termiä Smart data, koska haluamme korostaa, että tarkoitus on löytää kaikesta kertyvästä datasta juuri ne tiedonjyväset, joilla on oikeasti merkitystä. Smart data helpottaa tilanneanalyysiä ja päätöksentekoa.

Toinen mielenkiintoinen ja haastava seikka on kerätyn datan havainnollinen visualisointi. ”Isoa dataa” ja informaation läpinäkyvyyttä yhdistetään jo maailmalla visualisointiin. Esimerkiksi 3D-mallinnettu Vancouver havainnollistaa erilaisia tilastoja värikoodien avulla kaupunginosien ja jopa yksittäisten rakennusten välillä. Saksassa taas uuden junaradan rakentamisen vaikutusta voidaan esittää ihmisille nettipalvelun kautta. Palvelussa kansalainen voi nähdä miltä kotikatu näyttäisi tulevaisuudessa jos rata rakennettaisiin sen läheisyyteen. Tällaisilla visualisoinneilla ja kertyvällä hyvinvointi-informaatiolla on varmasti suuri osa tulevaisuuden kaupunkisuunnittelussa.

Lue lisää BBC:n artikkelista!