Sitouttaminen lisää hyvinvointia ja parantaa tulosta

Nykyään yli 70 prosenttia työntekijöistä työskentelee palvelualalla tai tietointensiivisissä töissä. Työntekijöiden vaihtuvuus ja sitoutuminen ovat merkittäviä menestyksen indikaattoreita. Työntekijöiden vaihtuvuus on kallista yrityksille, joiden työntekijöiden tehokkuus on sidottu vahvasti heidän ammattitaitoon ja hiljaiseen tietoon. Vaihtuvuutta voi pienentää onnistuneella sitouttamisella, motivoinnilla ja innostavalla työkulttuurilla.

Sitouttamisella tarkoitetaan sitä, että työntekijä ymmärtää mikä hänen roolinsa organisaatiossa on, ja että hän kokee yrityksen tavoitteet merkityksellisiksi itselleen ja näin ollen haluaa antaa aktiivisesti oman parhaan panoksensa niiden edistämiseksi.

Konkretisoitu työn tarkoitus vahvistaa koettua merkityksellisyyttä. Asetettu tavoite luo merkityksen tekemiselle ja palaute kertoo tavoitteen saavuttamisen etenemisestä. Innostunut työntekijä on tuottava ja hänen tehokkuutensa on kestävällä pohjalla. Innostus syntyy kun oma tekeminen tuntuu arvokkaalta ja se kytkeytyy itselle tärkeisiin päämääriin ja arvoihin. Oma tekeminen tuntuu merkitykselliseltä ja antoisalta/energisoivat.

Tehostaminen ilman kunnollista kommunikaatiota ja johtamista (=sitouttaminen) aiheuttaa työuupumusta, turhaa stressiä ja työpahoinvointia, minkä kustannukset liikkuvat sadoissa miljoonissa pelkästään Suomen tasolla. Tutkimukset osoittavat, että merkittäviä syitä työuupumukseen ovat päämäärän epäselvyys ja sen seurauksena tapahtuva priorisointikyvyttömyys. Myös viestintä- ja johtajuusongelmat ovat usein uupumuksen taustalla.

Tavoitteiden tuominen aktiiviseksi osaksi työn arkea auttaa työntekijöitä priorisoinnissa, tavoitteiden mukaisten päätösten tekemisessä ja sisäisen motivaation vahvistamisessa. Yhdessä esimiehen kanssa sovitut tavoitteet ja niiden pilkkominen sopiviksi työkokonaisuuksiksi ja tehtäviksi pitää organisaation koko ajan samassa linjassa sekä helpottaa kuormittavuuden arvioinnissa, jolloin vältytään tilanteilta, että työntekijät uupuvat liian suurten työtaakkojen alle.

Kun oma työ on kytketty organisaation yhteisiin tavoitteisiin, syntyy työntekijälle käsitys omasta merkityksestä ja roolista yhteisten tavoitteiden saavuttamiselle. Tämä lisää työn merkityksellisyyttä, työhyvinvointia ja sitoutumista organisaatioon.

Ohessa olevaan infografiikkaan on koottu Gallupin tekemän maailmanlaajuisen tutkimuksen keskeisiä löydöksiä koskien sitouttamista ja sen vaikutusta organisaatioihin. Suomen luvut ovat hälyyttävän alhaisia. Vain 11 prosenttia työntekijöistä on aktiivisesti sitoutuneita työnantajiinsa. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää esimiesten ja johtajien sitoutumiseen, sillä pahoinvoivat johtajat levittävät huonoa oloa myös omiin tiimeihinsä.