Monenlaista seurattavaa, yksi järjestelmä

Nykyaikaisten organisaatioiden tuottama, seuraama ja päätöksiin tarvitsema datamäärä kasvaa jatkuvasti. Koska saatavilla olevien datamassojen määrä lisääntyy, on merkittävää mitä dataa kukakin näkee ja mistä se on saatavilla. Ihminen ei pysty mitenkään omaksumaan ja hyödyntämään kaikkea mahdollista nykyään saatavilla olevaa tietoa. Tämän vuoksi organisaatioiden on päätettävä mikä on oleellista tietoa, ja erityisesti, mikä on oleellista millekin eri yksiköille tai kullekin henkilölle.

Tiedolla johtaminen on yksi tämän hetken pinnalla olevista käsitteistä, niin kuntakentällä kuin yritysmaailmassakin.

Tietojenhallinta ja tietojenkäsittely ovat koko organisaation johtamisen kannalta merkittäviä kokonaisuuksia. Johtaminen on suurimmaksi osaksi viestintää, ja organisaation sisäisen viestinnän sekä seurannan toteuttamiseen käytetään yhä enemmän ja enemmän erilaisia järjestelmiä. Tämä voi aiheuttaa henkilöstölle ongelmia, kun on koottava tietoa eri lähteistä, muisteltava missä kyseinen asia nyt olikaan ja kaiken lisäksi vielä muistettava salasanat näihin eri paikkoihin.

Targetor haluaa tukea organisaatioita näiden haasteiden edessä, helpottamalla tiedonhallintaa, viestintää, johtamista ja korvaamalla usean järjestelmän ratkaisuja.

Targetor Pro –järjestelmä on tehty moniulotteiseksi siten että perustoimintojen avulla ja omalla sisällönmuotoilulla, jokainen organisaatio ja yksikkö voi toteuttaa omannäköistänsä seurantaa ja johtamista.

Targetor Pro:n suurin käyttäjäsegmentti ovat kuntaorganisaatiot ja yleisimmin ne toteuttavat palvelulla tavoitteidensa suunnittelua ja seurantaa, sekä raportointia valtuustolle ja hallitukselle. Sitovien tavoitteiden vastuuttaminen ja seuranta muodostavat jämerän pohjan kuntien talousarvio-, osavuosikatsaus-, tilinpäätösraportoinnille. Usein tämä yksikkökohtaisten tavoitteiden toteuma muodostuu yksikön asiantuntijoiden arvioiden yhteenvedosta.

Toinen Targetor Pro:n peruskäyttötapa on yksikkökohtainen johtaminen ja tarkempi toimenpiteiden suunnittelu sekä vastuuttaminen. Tässä mallissa toimenpiteiden tiloista kertyy eri tavoitteille toteutumisen taso, eli voidaan nähdä helposti missä asti ollaan menossa tavoitteeseen liittyvien tehtävien hoidossa.

Monesti näitä kahta edellä mainittua käytetään hybridimallina, jossa vain ylempi taso on koko organisaation nähtävillä oletuksena ja yksiköiden yksityiskohtaisemmat toimenpiteet vain heidän omassa käytössään. Tällä pyritään siihen, ettei kenellekään kerry ylitsepääsemätöntä vuorta informaatiota, vaan itselle merkityksellisistä asioista voi pysyä tarkemmin kärryillä ja halutessaan voi nähdä muiden yksiköiden tekemisestä yhteenvetoa nopeammin ja helpommin.

Tämän parivaljakon kylkeen tai korvaajaksi löytyy monia erilaisia käyttötarkoituksia, joilla Targetor Pro:n käyttäjät viestivät, johtavat ja seuraavat. Yleisiä lisukkeita tavoitteiden rinnalle on erilaisten numeraalisten mittareiden seuranta ja talouslukujen raportointi yksiköittäin. Nämä numerot liittyvät esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen, rakennuspinta-alaan, sähkönkulutukseen, käyttöasteisiin, tilinpäätöslukuihin. Käyttäjät voivat helposti valita omat seurattavat asiansa.

Targetor Pro:ta käytetään myös riskienhallintaan, vaikuttavuuden arviointiin, organisaation muutoksen etenemisen seurantaan, laatujärjestelmäraportointiin, projektienhallintaan ja moneen muuhun.

Kaikki tämä numeraalinen data ja laadullinen arviointi saadaan palvelun avulla helposti ymmärrettävään visuaaliseen muotoon. Helpon seurannan lisäksi merkittävä etu palvelussa onkin se, että juuri muokattavuuden ja erilaisten yhtäaikaisten käyttömahdollisuuksien vuoksi sillä voidaan korvata kokonaan toisia järjestelmiä ja näin ollen helpottaa käyttäjien taakkaa ohjelmistoviidakossa.

Targetor toimii ja tulee toimimaan myös jatkossakin avoimen datan ja rajapintojen puolestapuhujana. Meidän mielestämme digitalisaation ja tietojärjestelmien käytön suurimmat hyödyt saadaan esille, kun työntekijät ja johtajat voivat mahdollisimman yksinkertaisesti seurata erilaista merkittävää tietoa ja jakaa omaa tietämystään helposti muiden saataville. Avoin data, avoimet rajapinnat ja eri toimijoiden yhteistyö luovat merkittäviä mahdollisuuksia tämän saavuttamisessa.

Ensi kerralla tarkemmin digitalisaatiosta ja johtamisesta nykyaikaisessa ympäristössä.

Lisätietoja: eero.leinonen@targetor.com