Targetor Pro – Strategiasta arkipäivän toimenpiteisiin

Strategia tehdään jotta asiat olisivat paremmin. Halutaan että organisaatiolla olisi yhteinen suunta, että toiminta olisi kannattavampaa ja tuottavampaa. Kunnissa eriarvoisen tärkeää on kuntalaisten hyvinvointi ja laadukkaiden palveluiden järjestäminen. Strategiaan kuuluu visio, joka kertoo missä tilanteessa halutaan olla strategiakauden jälkeen. Tähän visioon pääsemiseksi tarvitaan organisaation ydintavoitteita, jotka pilkotaan pienempiin kokonaisuuksiin. Nämä kokonaisuudet sidotaan konkreettisiin toimenpiteisiin, joita ihmiset organisaation eri alueilla toteuttavat arkityössään.

Konkreettisen ja merkityksellisen strategian tekeminen ei ole helppoa, sillä strategiasta saattaa helposti tulla toiveiden tynnyri, jonka kaikkia tavoitteita on mahdotonta saavuttaa ja tämä pahimmillaan vetää organisaatiota täysin eri suuntiin. Viime aikoina kunnissa ja kaupungeissa tämä on huomattu ja selkeä trendi uusissa kuntastrategioissa on tiivistyminen, keskittyminen valittuihin pääteemoihin. Näitä teemoja tarkennetaan esimerkiksi toimialoittain tai ohjelmarakenteilla. Tämä on looginen kehityssuunta, sillä on lähes mahdotonta luoda monitoimialaorganisaatiolle yhtenäistä strategiaa, joka on tarpeeksi tarkka eri toimialoilla. Keskittyminen pääteemoihin on perusteltua, koska yhteisillä linjauksilla tai organisaation arvoilla voidaan ohjata yksiköissä tapahtuvaa toimintaa haluttuun suuntaan. Tällä johdatuksella yksiköissä voidaan tarkentaa yhteistä strategiaa, oman toiminnan kannalta relevanteiksi ja mitattaviksi tavoitteiksi.

Hyvä strategia ei itsessään auta organisaatiota vielä pitkälle. Toteuttamaton, tai huonosti toteutettu, hyväkin strategia voi jäädä tuottavuudeltaan vain puoleen koko potentiaalistaan. Tämän vuoksi todella merkittävää on prosessi, jolla strategia saadaan viestittyä ja jalkautettua toteuttaviin yksiköihin. Kauniisti muotoillut ja tunteisiin vetoavat strategiadokumentit ja -viestintäkeinot ovat perinteistä strategian jalkauttamista. Ne ovat osaltaan toimivia ja tarvittavia keinoja, mutta niihin harvemmin pysähdytään arkityön keskellä.

Strategian sisäistämiseen tarvitaan edellä mainittujen lisäksi konkreettisuutta, tietoa omasta merkityksestä organisaatiolle, läpinäkyvyyttä ja toistuvuutta. Tämä pitäisi vielä sulauttaa omiin toimintaprosesseihin aiheuttamatta turhaa lisätyötä kenellekään. Jos tämä kaikki ei tee vielä strategisesta johtamisesta monimutkaista, on strategisten tavoitteiden toteutumista ja tähän vaikuttavien toimenpiteiden etenemistä seurattava reaaliajassa, jotta johtotasolla voitaisiin tehdä konkreettiseen tietoon perustuvia päätöksiä, eli johtaa tiedolla. Kuntaorganisaatiossa tietoa tuotetaan usein paljon, mutta tiedon helppo saatavuus, järjestelmällisyys, sekä tehokas raportointi voivat aiheuttaa ongelmia. Jälkikäteisseuranta on usein peräpeiliin katsomista, mutta on tunnistettava omat onnistumiset ja opittava omista virheistä, jotta on tulevaisuudessa mahdollista johtaa muutosta parempaan.

Edellä mainitut haasteet on meille kaikille tuttuja, mutta harva työkalu tai prosessi pystyy vastaamaan kaikkiin mainittuihin kohtiin strategisessa johtamisessa. Me Targetorilla olemme vuosien ajan käyneet keskustelua kuntakentän sekä yritysten kanssa, jotta voisimme ymmärtää tätä monimutkaista haastetta paremmin ja auttaa sen taklaamisessa. Näiden kokemustemme pohjalta olemme kehittäneet erityisesti näille monialaorganisaatioille suunnatun strategisen johtamisen, jalkauttamisen, vastuuttamisen, seurannan ja raportoinnin tehokkaan työkalun, Targetor Pro:n.

”Espoo seuraa työkalun avulla strategiansa toteutumista ja raportoi siitä neljä kertaa vuodessa osavuosikatsauksissa. Näin tavoitteitamme ja niihin liittyvää tekemistä voidaan hallita helpommin. Yksiköt suunnittelevat ja seuraavat työkalun avulla oman tasonsa tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä. Yksikön johto saa ohjelmiston ansiosta ajantasaista tietoa eri toimenpiteiden tilasta” Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki

Targetor Pro:n perustavana ajatuksena on, että strategisille ydintavoitteille ja yksiköissä toteutettaville arkipäiväisille toimenpiteille tai isommille hankkeille, on löydyttävä looginen yhteys. Palvelussamme tämän yhteyden voi nähdä kuka tahansa organisaation jäsen ja näin oma merkitys yhteisössä vahvistuu. Lisäksi todellisesta tekemisestä saadun tiedon ja strategian perusteella voidaan yksiköissä johtaa tekemistä yhteiseen suuntaan. Targetor Pro tuo strategian osaksi arkea, välittää tiedon koko organisaation toiminnallisesta tilasta, mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan, tukee johtamista ja vastuuttamista, sekä tehostaa merkittävästi tiedon keräystä ja raportointia.

Ennen Targetoria 100-200 käyttäjän tietojen raportointi ei ollut edes mahdollista. Myös uusien tavoitteiden valmistelu on nopeampaa, kun sen voi tehdä suoraan Targetor Pro:hon.” Kehittämispäällikkö Sanna Antman, Espoon kaupunki

Targetorilla teemme työmme asiakaslähtöisesti. Tärkeintä meille on, että asiakas hyötyy palvelustaan ja voi käyttää sitä mahdollisimman sujuvasti omien toimintaprosessiensa ohessa, samalla säästäen käyttäjän turhilta tiedon keräämisen, lajittelun ja muotoilun vaiheilta. Tämän vuoksi ketterä ohjelmistokehityksemme pohjautuu asiakkaiden todellisiin tarpeisiin. Tiedämme myös että nopealla ja asiantuntevalla asiakaspalvelullamme voimme auttaa asiakkaitamme toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Keskustelemme aktiivisesti strategisesta johtamisesta eri sidosryhmien kanssa ja siksi kehotamme teitä ottamaan yhteyttä ja haastamaan meitä sekä ajatuksiamme. Ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoja: Eero Leinonen, Community Manager, Targetor Oy. eero.leinonen@targetor.com / 040 569 7932, www.targetor.com